Organization

Director
 • Tomohiro Tamura
  (Leader of Applied Molecular Microbiology Research Group)
  (Leader of Environmental Biofunction Research Group)
Deputy Director
 • Kaoru Suzuki (Leader of Plant Gene Regulation Research Group)
 • Satoru Ohgiya (Deputy Director of AIST Hokkaido)
Prime Senior Researcher
 • Takema Fukatsu (Leader of Symbiotic Evolution and Biological Function Research Group)
Principal Research Manager
 • Masayuki Machida (Member of Biomolecular Engineering Research Group)
  (Head of Molecular Systems Bioengineering Research Team)
Administrative manager (AIST Hokkaido)
 • Itsuki Kazeana, Kenji Sase
Administrative managers (AIST Tsukuba)
 • Mariko Aoki, Chieko Kifune, and Kanae Seki
Emeritus Researcher
 • Kunihiro Kitano
 • Fumio Mizutani
 • Tatsuo Katsura
 • Yasushi Mitsuishi
Research Scientist
 • Yoichi Kamagata (Previous Director)

AIST Hokkaido

Plant Molecular Technology Research Group
 • Takeshi Matsumura
 • Yasushi Tasaka
 • Akira Ito
 • Kouki Mastuo
 • Noriho Fukuzawa
 • Tsuyoshi Atsumi
 • Yuko Otani
Molecular and Biological Technology Research Group
 • Masahide Sasaki
 • Naoki Morita
 • Yoshiyuki Nishimiya
 • Mami Sakashita
 • Munehiro Yamaguchi
 • Hiroki Shimizu
Biomolecular Engineering Research Group
 • Yasuo Komatsu
 • Sakae Tsuda (Head of Antifreeze Protein Research Team)
 • Mashiki Ikegami
 • Hidemasa Kondo (Member of Antifreeze Protein Research Team)
 • Yasushi Ohyama (Member of Antifreeze Protein Research Team)
 • Yu Hirano
 • Yasuhiro Mie
 • Akira Nakamura
Applied Molecular Microbiology Research Group
 • Tomohiro Tamura
 • Masayuki Machida (Head of Molecular Systems Bioengineering Research Team)
 • Yoshiaki Yasutake
 • Wataru Kitagawa
 • Myco Umemura (Member of Molecular Systems Bioengineering Research Team)
 • Koichi Tamano
Environmental Biofunction Research Group
 • Tomohiro Tamura
 • Yuji Yokota
 • Kosei Kawasaki
 • Yoshitomo Kikuchi
 • Souichirou Katou
 • Hideomi Ito

AIST Tsukuba

Symbiotic Evolution and Biological Function Research Group
 • Takema Fukatsu
 • Ryuichi Koga
 • Hisashi Anbutsu
 • Mayako Kutsukake
 • Ryo Futahashi
Microbial and Genetic Resources Research Group
 • Nobutada Kimura
 • Yukie Miyamoto
 • Yasuo Mitani
 • Hideyuki Tamaki
 • Takashi Narihiro
 • Shigeyuki Kakizawa
 • Manabu Kanno
 • Ryo Miyazaki
Synthetic Bioengneering Research Group
 • Kentaro Miyazaki
 • Yasushi Kamisaka
 • Toshihiro Yokochi
 • Yutaka Kawarabayashi
 • Kazuyoshi Kimura
 • Yoichi Hiraguri
Plant Gene Regulation Research Group
 • Kaoru Suzuki
 • Masaru Takagi(Invited Senior Researcher)
 • Nobutaka Mitsuda
 • Sumire Fujiwara
 • Yoshimi Ohshima
 • Kwi-Mi Chung
 • Yoshimi Nakano
 • Shingo Sakamoto
Bio-design Research Group
 • Katsuro Yaoi
 • Kazuhiro Fujimori
 • Hideaki Koike
 • Takehiko Sahara
 • Tetsuya Okuda
 • Tomohiko Matsuzawa

Research Scientist
 • Tamotsu Hoshino
 • Isao Yumoto

As of December 1, 2016

*= The leader of each group

Hokkaido

 • Plant Molecular Technology Research Group
 • Molecular and Biological Technology Research Group
 • Biomolecular Engineering Research Group
 • Applied Molecular Microbiology Research Group
 • Environmental Biofunction Research Group
 • Bio-material Engineering Research Group
 • Antifreeze Protein Research Team
 • Molecular Systems Bioengineering Research Team

Tsukuba

 • Symbiotic Evolution and Biological Functions Research Group
 • Microbial and Genetic Resources Research Group
 • Synthetic Bioengineering Research Group
 • Plant Gene Regulation Research Group
 • Bio-Design Research Group

Director

 • Director's Research

LINK

AIST HOKKAIDO CENTER
AIST

*HOME
*About BPRI
*Research
*Publications
*Information
*Other

AIST Hokkaido
062-8517
2-17-2-1, Tsukisamu-Higashi,
Toyohira Ward, Sapporo City,
Hokkaido, 062-8517 Japan
+81-11-857-8537
AIST Tsukuba Central 6
305-8566
Central 6,1-1-1 Higashi, Tsukuba, Ibaraki 305-8566 Japan
+81-29-861-6040