Organization

Director
 • komatsu Yasuo
Deputy Director
 • Mitsuda Nobutaka
 • Tamaki Hideyuki
Prime Senior Researcher
 • Fukatsu Takema
Principal Research Manager
 • Hanada Satoshi
 • Morita Naoki
 • Taniguchi Takeaki
 • Sakasegawa Shin-ichi
Administrative manager
 • Kaneko Keisuke (AIST Hokkaido)
 • Maruyama Tomomi (AIST Tsukuba)
Emeritus Researcher
 • Kitano Kunihiro
 • Mizutani Fumio
 • Katsura Tatsuo
 • Mitsuishi Yasushi
 • Yoshida Tadashi
 • Ohgiya Satoru


AIST Hokkaido

Plant Molecular Technology Research Group
 • Mitsuda Nobutaka
 • Tasaka Yasushi
 • Matsuo Kouki
 • Fukuzawa Noriho
 • Atsumi Go
 • Chung Kwi-Mi
 • Suzuki Hayato
Microbial Ecology and Technology Research Group
 • Narihiro Takashi
 • Itoh Hideomi
 • Nakai Ryosuke
 • Kuroda Kyohei
 • Tomita Shun
 • Isshiki Rino
Biomolecular Engineering Research Group
 • Mie Yasuhiro
 • Morita Naoki
 • Kondo Hidemasa
 • Sakashita Mami
 • Nishimiya Yoshiyuki
 • Hirano Yu
 • Hata Saori
Applied Molecular Microbiology Research Group
 • Komatsu Yasuo
 • Taniguchi Takeaki
 • Kitagawa Wataru
 • Tamano Koichi
 • Yasutake Yoshiaki
 • Furubayashi Maiko
 • Ishiya Koji
Environmental Biofunction Research Group
 • Kikuchi Yoshitomo
 • Mitani Yasuo
 • Katou Souichirou
 • Kawasaki Kosei
 • Igarashi Kensuke
 • Kanie Shusei

AIST Tsukuba

Symbiotic Evolution and Biological Function Research Group
 • Koga Ryuichi
 • Fukatsu Takema
 • Anbutsu Hisashi
 • Futahashi Ryo
 • Kakizawa Shigeyuki
 • Moriyama Minoru
Microbial and Genetic Resources Research Group
 • Tamaki Hideyuki
 • Kanno Manabu
 • Hashimoto Takuya
 • Kusada Hiroyuki
 • Suzuki Shunya
Synthetic Bioengneering Research Group
 • Miyazaki Ryo
 • Yamamoto Kyosuke
 • Kimura Tadashi
Plant Gene Regulation Research Group
 • Fujiwara Sumire
 • Sakamoto Shingo
 • Sugano Shigeo
 • Ohshima Yoshimi
 • Nakamura Akiyoshi
 • Nakano Yoshimi
 • Kijima Saku
Bio-System Research Group
 • Umemura Maiko
 • Kutsukake Mayako
 • Fujimori Kazuhiro
 • Sahara Takehiko
 • Koto Akiko
 • Miyafusa Takamitsu

Research Scientist
 • Aburatani Sachiyo
 • Ohyama Yasushi
 • Kimura Nobutada
 • Yumoto Isao
 • Kamagata Youichi

 As of October 2nd 2023

 *= The leader of each group


page top
*HOME
*About BPRI
*Research
*Publications
*Information
*Other

Bioproduction Research Institute

AIST Hokkaido
062-8517
2-17-2-1, Tsukisamu-Higashi,
Toyohira Ward, Sapporo City,
Hokkaido, 062-8517 Japan
+81-11-857-8537
AIST Tsukuba Central 6
305-8566
Central 6,1-1-1 Higashi, Tsukuba, Ibaraki 305-8566 Japan
+81-29-861-6040