Organization

Director Akihito Sawa
Deputy Director Youichi Sakakibara | Tadatake Sato
Prime Senior Researcher Hiroshi Eisaki
Principal Research Manager Mitsuaki Shimizu
Research Manager Toshimitsu Ito
Administrative Staffs Seiya Hanata | Chihiro Ootsuki