Organization

Director Akihito Sawa
Deputy Director Tadatake Sato
Prime Senior Researcher Hiroshi Eisaki
Research Manager Toshimitsu Ito | Noriyuki Takada | Toshihiro Kamei
Administrative Staffs Seiya Hanata | Chihiro Ootsuki