breadcrumb navigationOrganization > RIMA > About Us > Organization

Organization

Organization.

Director
Deputy Director
Prime Senior Researcher
Principal Research Manager
Research Manager
Officer
 
 
Acoustics and Ultrasonics Standards Group
Ionizing Radiation Standards Group
Radioactivity and Neutron Standards Group
X-ray and Positron Measurement Group
Nanoscopic Measurement Group
Radiation Imaging Measurement Group
Non-destructive Measurement Group
Nanoscale Spectroscopic Measurement Group

 

Staff Members

Director Hidehiko NONAKA
Deputy Director Naoaki SAITO  |  Norio SAITO  |  Takashi TOKIZAKI
Prime Senior Researcher Ryouichi SUZUKI
Principal Research Manager Hiroshi  TSUDA
Research Manager Nobuyuki MATSUBAYASHI
Officer
Officer Haruhisa MIYASHITA  |  Masumi Maruyama
Acoustics and Ultrasonics Standards Group
Group Leader Ryuzo HORIUCHI
Senior Researcher Youichi MATSUDA  |  Masahiro YOSHIOKA |  Hironobu TAKAHASHI | Takeyoshi  UCHIDA
Researcher Keisuke YAMADA
Ionizing Radiation Standards Group
Group Leader Norio SAITO
Senior Researcher

Tadahiro KUROSAWA   |  Yuichiro MORISHITA  |  Masahiro KATO  |  Takahiro TANAKA  | 

Morihito SHIMIZU

Researcher Hidetoshi YAMAGUCHI
Radioactivity and Neutron Standards Group
Group Leader Akira YUNOKI
Senior Researcher Yasushi SATO  |  Tetsuro MATSUMOTO  |  Yasuhiro UNNO  |  Hideki HARANO
Researcher Akihiko MASUDA    |  Rio Furukawa
X-ray and Positron Measurement Group
Group Leader Ryouichi SUZUKI
Senior Researcher Toshiyuki OHDAIRA  |  Nagayasu OSHIMA  |  ORourke Eugene Brian  | Koichi KINO
Researcher Hidetoshi KATOU
Nanoscopic Measurement Group
Group Leader Kazuhiro YAMAMOTO
Research Manager Nobuyuki MATSUBAYASHI
Senior Researcher Yukio FUJIWARA |  Atsushi SUZUKI  |  Hiroshi ITOH  |  Sigehuzi  Tomoo  |  Daiki ASAKAWA
Radiation Imaging Measurement Group
Group Leader Hiroyuki TOYOKAWA
Chief Senior Researcher Eisuke MIURA
Senior Researcher Masato YASUMOTO  |  Hiromi IKEURA  |  Norihiro SEI  |  Hiroshi OGAWA  |
Masahito TANAKA  |  Hiromi KASIWAYA  |  Ryunosuke KURODA
Researcher Yoshitaka TAIRA  |  Takeshi FUJIWARA 
Group Leader Hiroshi TSUDA
Supervisory Senior Researcher Norio IWASHITA
Senior Researcher Hidekazu MIYAUCHI  |  Kazuhiro FUJITA  |  Hideki NAGAI  |  
Tetsuya YAMAMOTO  |  Nobuyuki TOOYAMA  |  Shien RI
Researcher Qinghua WANG  |  Peng XIA
Nanoscale Spectroscopic Measurement Group
Group Leader Ken NAKAMURA
Supervisory Senior Researcher Tomohiro SHIRAI
Senior Researcher Yasushi NAGAMUNE  |  Hidekazu NAGAI  |  Hiroyuki MATSUZAKI
Researcher Takuya HOSOKAI