Research Institute for Material and Chemical Measurement

Organization > Research Institute for Material and Chemical Measurement  > About RI MCM

 

 


Organization Chart and Members

Last update: 2020/04/01

Organization Chart

Director
Deputy Director
Principal Research Manager
Research Supporting Staff
Inorganic Standards Group
Environmental Standards Group
Gas and Humidity Standards Group
Organic Analytical Standards Group
Organic Primary Standards Group
Bio-medical Standards Group
Particle Measurement RG
Thermophysical Property Standards Group
Nanomaterial Structure Analysis RG
Nanodimensional Standards Group
Material Structure and Property Analysis RG
Research Laboratory for Calibration Standards in Doping Analysis

Members

Research Institute
DirectorSatoshi Gonda
Deputy DirectorNaoyuki Taketoshi
Principal Research ManagerNaoko Nonose | Kazuhiro Yamamoto
  Chief Senior Researcher : Toshihide Ihara | Senior Researcher : Takahisa Tsugoshi | Takeshi Saito
Research Support
Research Supporting StaffSakurako Yamauchi | Natsuki Imoto
Inorganic Standards Group
Group LeaderMasaki Ohata
 Chief Senior
Researcher
Tsutomu Miura
Senior ResearcherToshihiro Suzuki | Toshiaki Asakai | Chikako Cheong | Shiho Asai
ResearcherAyaka Wada | Yuya Hibino
Environmental Standards Group
Group LeaderNaoko Nonose
Senior Researcher Yanbei Zhu | Shin-ichi Miyashita | Tomoko Ariga | Takayoshi Kuroiwa | Tomohiro Narukawa
Gas and Humidity Standards Group
Group LeaderTakuya Shimosaka
Chief Senior ResearcherHisashi Abe
Senior Researcher Nobuhiro Matsumoto | Takuro Watanabe | Nobuyuki Aoki | Minami Amano
Koji Hashiguchi
ResearcherNaoya Ishiwata
Organic Analytical Standards Group
Group LeaderNobuyasu Hanari
Senior ResearcherTakamitsu Otake | Shinsuke Inagaki
ResearcherKeisuke Nakamura
Organic Primary Standards Group
Group LeaderNobuyasu Ito
Senior ResearcherTaichi Yamazaki | Yoshitaka Shimizu | Yuko Kitamaki
Researcher Miho Kuroe | Sae Sotomatsu
Bio-medical Standards Group
Group LeaderMegumi Kato
Senior ResearcherMigaku Kawaguchi | Tomoya Kinumi | Sachie Shibayama | Shinichiro Fujii
Kazumi Saikusa
ResearcherAyano Miyamoto
Particle Measurement Research Group
Group LeaderHiromu Sakurai
Senior Researcher Kohei Mizuno | Keiji Takahata | Kayori Takahashi | Kenjiro Iida
ResearcherYoshiko Murashima | Yuki Kuruma | Yusuke Matsuura
Thermophysical Property Standards Group
Group LeaderMegumi Akoshima
Chief Senior Researcher Naofumi Yamada
Senior ResearcherHiromichi Watanabe | Haruka Abe
ResearcherMu Li | Meguya Ryu
Nanomaterial Structure Analysis Research Group
Group LeaderHiroyuki Matsuzaki
Chief Senior Researcher Akira Kurokawa
Senior Researcher Motoyasu Imamura | Takuya Hosogai | Shinya Terauchi | Lulu Zhang
Yasushi Azuma | Tetsuro Shirasawa | Haruhisa Kato | Kenji Ito | Masato Yamawaki
Nanodimensional Standards Group
Group LeaderIchiko Misumi
Senior Researcher Hiroshi Itoh | Kazuhiro Kumagai | Tomoo Shigefuji | Keita Kobayashi | Koichi Hirata
ResearcherRyosuke Kizu
Material Structure and Property Analysis Research Group
Group LeaderTakashi Yagi
Chief Senior Researcher Yoshito Goto | Satoshi Takeya
Senior Researcher Yuichiro Yamashita | Hiroshi Yamawaki | Yuji Fujihisa | Mineyuki Hattori | Shigetomo Matsuyama