β-rays
 

Survey on development and establishment of absorbed dose standards for beta radiation
M. Kato
AIST Bulletin of Metrology, vol.3 (4) 633-642 (2005) (in Japanese).